Adatkezelési tájékoztató

A Volvo Hungária Kft. és a Waberer’s International Nyrt. „Rajzold tovább” elnevezésű rajzpályázata

A jelen adatkezelési tájékoztató a Volvo Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1172 Budapest, Cinkotai út 34., adószám: 11841674-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-679282) és a Waberer’s International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351., adószám: 10387128-4-43, cégjegyzékszám: 01-10-041375), mint „Megbízók„, közösen lebonyolított, „Rajzold tovább” elnevezésű rajzpályázatának adatfelhasználásáról és adatkezeléséről nyújt tájékoztatást. Az adatkezelést és annak tárolását a PR-Agent Communications Kommunikációs Tanácsadó Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 16. C. ép. 1. em. 4., adószám: 13009126-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-277144) (továbbiakban „Adatkezelő”) végzi.  

Mit jelent a személyes adat?

Személyes adat minden olyan információ vagy tény, amely alapján lehetséges, hogy Önt beazonosítsák.  

Hogyan kezeli az Adatkezelő az Ön személyes adatait?

Személyes adatait kizárólag az Ön önkéntes, konkrét és egyértelmű hozzájárulása alapján kezeljük, azt követően, hogy tájékoztattuk Önt az adatkezelések részleteiről. Hozzájárulásának megadását külön kérjük Öntől az egyes adatkezelések tekintetében, azok megadásáról mindkét adatkezelés esetében egyedileg dönthet. Hozzájárulását bármely adatkezelés esetében külön, indokolás nélkül és díjmentesen visszavonhatja (lásd: “Milyen jogok illetik meg Önt?“), azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. Az alábbiakban részletezzük, hogy milyen célokból mely személyes adatait kezeljük, valamint, hogy meddig tároljuk azokat.  

„Rajzold tovább” elnevezésű rajzpályázat

Adatkezelés céljai –      A „Rajzold tovább” elnevezésű rajzpályázat lefolytatása (résztvevők rögzítése és eredményhirdetés).
Adatkezelő személye –      az Adatkezelő; és –      a Facebook-oldal esetében az Ön Facebook-profilján nyilvánosan elérhető személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. (“Facebook“) közös adatkezelők (lásd: “Milyen jogok illetik meg Önt?“).
Kezelt személyes adatok köre –      Teljes név; –      E-mail cím; –      Telefonszám.
Adatkezelés ideje –      A nyereményjáték lefolytatása alatt; és –      azt követően, ha Ön –      nem nyer, úgy az eredményhirdetést követően haladéktalanul töröljük az Ön személyes adatait; –      nyer, úgy a polgári jogi elévülési időhöz igazodva 5 évig őrizzük meg az Ön személyes adatait; –      ha az eredményhirdetés előtt visszavonja a hozzájárulását, úgy személyes adatait haladéktalanul töröljük. A fentieken túl csak akkor tároljuk az Ön személyes adatait, ha jogvita alakulna ki a rajzpályázat és annak adatkezelése összefüggésében. Ezesetben külön tájékoztatjuk Önt a további adatkezelés részleteiről.
 
További részletekért kérjük, olvassa el a rajzpályázat játékszabályzatát is!
  

Kik férnek hozzá az Ön személyes adataihoz?

A nyereményjátékot és az Ön személyes adataival való adatkezelést az Adatkezelő bonyolítja le és végzi. Személyes adataihoz az Adatkezelő azon foglalkoztatottjai férnek hozzá, akiknek feladata a nyereményjáték lebonyolítása. Az Adatkezelő további adatfeldolgozókat vesz igénybe az adatok tárolása érdekében. A Volvo Hungária Kft. Facebook-oldalának követése során a Facebookon nyilvánosan elérhető személyes adataihoz az Adatkezelő közösségi média kezelésével megbízott munkatársa fér hozzá. A Facebook-oldal üzemeltetése során a Facebook közös adatkezelő, így a személyes adatokhoz a Facebook foglalkoztatottjai is hozzáférnek. A Facebook elérhetőségi adatai: A fentieken kívül más nem fér hozzá személyes adataihoz.

Milyen adatbiztonsági intézkedéseket tesz meg az Adatkezelő?

Az Adatkezelő az adatfeldolgozók megválasztása során ügyel arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védje a személyes adatokat az igénybe vett adatfeldolgozó, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. E körben az Adatkezelő szerződésben kikötötte, hogy az Ön személyes adatait zártan kezelje, azokhoz a szervezetén belül csak olyan személyek férhetnek hozzá, akiknek munkája az adatkezelési célok eléréséhez elengedhetetlen és akik titoktartási kötelezettség alatt állnak. Ezeken felül, az Adatkezelő törekszik arra, hogy úgy válassza meg az adatkezelés során használt technikai eszközöket, hogy azok korszerű védelmet tudjanak biztosítani a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, továbbá az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.   

Milyen jogok illetik meg Önt?

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel összefüggő jogainak gyakorlását, továbbá kapcsolódó kérdéseinek megválaszolását az alábbi elérhetőségek egyikén tudja érvényesíteni: Az adatkezelés során Önnek joga van
 • visszavonni hozzájárulását indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen, írásban a fenti email címre történő email megküldésével (hello@pragent.hu) vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 16. C. ép. 1. em. 4.) küldött levél megküldésével. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét;
 • tájékoztatást kérni arról, hogy kezelünk-e Önnel összefüggésbe hozható személyes adatokat és ha igen, akkor melyek ezen adatok, valamint mik az adatkezelés körülményei (hozzáférés joga);
 • az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy hiányos személyes adatának kiegészítését kérni, melynek indokolatlan késedelem nélkül eleget kell tennünk (helyesbítéshez való jog);
 • kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatok törlését [a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)];
 • kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, ha
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
  • valamilyen okból az adatkezelés jogellenesnek minősülne, de Ön ellenzi a törlést és ahelyett az adatkezelés korlátozását kéri; vagy
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez (az adatkezelés korlátozásához való jog). Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük; továbbá
 • kérelmezni, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az adatkezelő továbbítsa egy másik adatkezelőnek (az adathordozhatósághoz való jog), amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik.
Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Info tv.”) 25. §-a lapján az érintett halálát követő öt évig az érintett által erre felhatalmazott személy, ennek hiányában közeli hozzátartozója gyakorolhatja az érintetti jogokat.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy jogait megsértették, az alábbi lehetőségei vannak:

 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (“NAIH”) fordulhat panasszal

Ön jogosult panaszt tenni a NAIH-nál, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a vonatkozó jogszabályokat. A NAIH vizsgálata ingyenes, az eljárás részletes szabályait az Info tv. VI. fejezete tartalmazza.

 

A NAIH elérhetőségei:

  • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  • Telefon: +36 (1) 391 1400
  • Fax: +36 (1) 391-1410
  • Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • URL: http://naih.hu
 1. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő adatkezelése megsértette az Ön jogait, úgy — a NAIH-nál megtett panaszától függetlenül — polgári pert is kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben. A perben főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék jár el, de az eljárást (választása szerint) az Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az adatkezelő időről időre módosíthatja a jelen adatkezelési tájékoztatót annak érdekében, hogy az összhangban legyen az adatkezelő jogi kötelezettségeinek, valamint az Ön személyes adataival kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinek változásaival. Az adatkezelési tájékoztató hatályos verziója az alábbi linken érhető el: https://rajzoldtovabb.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
Kelt.: Budapest, 2022. április 4.
Hibabejelentés

A hibabejelentéseket a hibabejelentes@rajzoldtovabb.hu
email címre várjuk.

Kövess bennünket!
Volvo Trucks Hungary / Volvo Hungária Kft.
Waberer's International Nyrt.
Waberer's-Szemerey Logisztika Kft.