A Volvo Hungária Kft. és a Waberer’s International Nyrt. „Rajzold tovább” elnevezésű rajzpályázatának

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2022. április 4. – 2022. május 15. (a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK ABBAN AZ ESETBEN VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 1. A jelen Játékszabályzat szerinti rajzpályázat (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Volvo Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, 1172 Budapest, Cinkotai út 34., adószám 11841674-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-679282) és a Waberer’s International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351., adószám 10387128-4-43, cégjegyzékszám: 01-10-041375) (a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”).
 2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Játék helyszínén a Szervező által megbízott ügynökség, a PR-Agent Communications Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 16. C. ép. 1. em. 4. ; cégjegyzékszám: 01-09-277144; adószám: 13009126-2-43; mint adatfeldolgozó, a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

 1. A Játékban kizárólag az a 5-18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személy vagy annak törvényes jogi képviselője (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, továbbá aki a Pályázat benyújtásával egyben elfogadja (i) a jelen Játékszabályzatban, valamint (ii) a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt.
 2. Azok a Játékosok, akik a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem megfelelő módon vesznek részt a Játékban, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.
 3. Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.
 4. A Játékosok a Játékszabályzat 4.1. pontja szerint jelentkezhetnek a Játékba.
 5. A Játékra történő jelentkezéssel, tehát a jelen Játékszabályzat szerinti pályamű beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, valamint a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 6. A Szervező jogosult a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Játékot és a Játékosokat kizárólag a Játékszabályzat feltételeinek betartása céljából és ebben a körben ellenőrizni, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
 7. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem az adott korcsoportnak megfelelő minőségű pályaművel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, Lebonyolítónak okoztak

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2022. április 4. napján 10 óra 00 perctől – 2022. május 15. napján 23 óra 59 percig tart (a jelen Játékszabályzatban: „Játékidőtartam”).

4. A JÁTÉK MENETE, NYERTES PÁLYÁZATOK, NYEREMÉNYEK

 1. A Játékos a Játékidőtartam alatt a Szervező Weboldalán olvasható tájékoztató szerint nevezhet a Játékba:

Téma: Tegyük fel, hogy 2040-et írunk. Az emberek igényei bár megváltoztak, de továbbra is szükség van élelmiszerekre, használati tárgyakra, bútorokra, és sok olyan dologra, ami a mindennapi életükhöz szükséges.

De hogyan kerülnek ezek a dolgok a boltok polcaira, raktárakba, majd onnan hozzád, az otthonodba?

Meséld el nekünk a történetet, de szavak helyett inkább rajzold tovább!

A pályázaton részt vehetnek: 5-18 éves gyerekek

Pályázati kategóriák és korcsoportok:

   1. korcsoport: 5-9 éves gyerekek, diákok
   2. korcsoport: 10-14 éves diákok
   3. korcsoport: 15-18 éves diákok

Különdíj: A közönségszavazásban azok a pályaművek vesznek részt, amelyek a témához kapcsolódva, de más, egyedi szemszögből közelítik meg a jövő közlekedését/áruszállítását. A különdíjban résztvevő pályaműveket a Szervező által kijelölt zsűri választja ki. A közönség a Szervező Facebook oldalán közzétett bejegyzésben adhatja le a voksát. A legtöbb lájkot/reakciót kapó pályamunka nyer.

A pályaművek benyújtásának határideje: 2022. május 15. 23:59 perc

Tartalmi követelmények:

A benyújtott pályaműveknek tartalmazniuk kell legalább egy, a Szervező által képviselt márkamegjelenésből:

   • Volvo típusú kamionokra jellemző elemek (pl.: logó, formavilág, fényszórók)
   • a Waberer’s International Nyrt. logójában található nap formát.

Technikai követelmények:

   • A/4-es méret (álló vagy fekvő kompozíció)
   • Tetszőlegesen választott színes vagy fekete-fehér eszköz (pl., filctoll, színes ceruza, zsírkréta, vízfesték tempera, grafikai technikák) vagy vegyes technika
   • Digitális formátum (pl.: JPEG (.jpg, .jpeg), PNG (.png), PDF)

A pályaművek beadási módja:

A Játékosok a Szervező Weboldalán található Jelentkezési űrlapon adhatják le a személyes adataikat és a pályaműveiket.  A Játékosok a Jelentkezési űrlap kitöltése során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra.

Amennyiben a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai probléma miatt a Játékos nem tudja a Jelentkezési űrlapon benyújtani a pályaművét, úgy a rajzpalyazat@rajzoldtovabb.hu e-mail címre küldheti el azt.

 1. Szervező által összeállított zsűri szavazatai alapján választja ki a nyerteseket azok közül a játékosok közül, akik megfelelnek a Játékszabályzatban leírt feltételeknek a Játékidőtartam lejártát követően. A bizottság döntése végleges és nem vitatható.
 2. Amennyiben a nyertes Játékos által beküldött pályamű utóbb bármely okból érvénytelennek bizonyul vagy az adott nyertes Játékos egyéb okból kizárásra kerül, a Szervező új nyertest jogosult hirdetni. A nyertes kiválasztásának időpontja: 2022. május 20. napja, 10 óra 00 perc.
 3. Nyeremények (továbbiakban Nyeremény):Az 1-3. korcsoportban induló nyertes Játékosok pályaművei a Szervező tulajdonában álló Volvo FH típusú járművének szerelvényén kapnak helyet. Továbbá a Volvo Hungária Kft. és a Waberer’s International Nyrt. által felajánlott ajándékcsomaggal gazdagodnak. A különdíjas alkotás a Szervező tulajdonában álló Volvo FH típusú járművének fülkéjén kap helyet. Ezen kívül minden nyertes Játékos 1 (egy) darab, a korosztályának megfelelő méretű elektromos rollerrel és bukósisakkal gazdagodik.
 1. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
 2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

5. NYERTES JÁTÉKOSOK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 1. A Szervező 2022. május 20. napján 16 óra 00 percig értesíti a nyertes Játékost az Email címére küldött értesítéssel (a továbbiakban: „Értesítés”). A nyertes Játékos a Nyeremény átvételének feltételeként köteles az Értesítést annak megküldésétől számított legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolni email formájában, hogy a Nyereményt elfogadja és az annak átadásához szükséges személyes adatait szolgáltatja (a továbbiakban: „Visszaigazolás”).
 2. A Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert (i) nem fogadja el a Nyereményt; (ii) nem szolgáltatja a Nyeremény átadásához szükséges adatokat (iii), az Értesítés visszaigazolásában megadott személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek vagy (iv) harmadik személy adatait adja meg, vagy másnak tünteti fel magát, mint aki valójában, vagy (v) a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 1. A Nyereményhez tartozó bármely esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

 1. A Játékkal kapcsolatos, Szervező által történő adatkezelésre a Szervező Kérdőív kitöltése során elfogadható, a Szervező által megjelölt linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója szerint kerül sor.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A Játékosok a Játékban való részvétellel elfogadják és hozzájárulnak ahhoz, hogy az Email címüket az Adatkezelő a jövőben hirdetések, hírek és ajánlatok közlése céljából felhasználja, legfeljebb a Nyeremény kihirdetésének napjától számított 1 (egy) év határozott időtartamon belül.
 2. A Játékosok Facebook profiljának, Email címének, vagy az általuk megadott adatok hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
 3. A Szervező, Lebonyolító a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
 4. A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
 5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
 6. Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
 7. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Kérdőív rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Kérdőív nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
 8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
 9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit alapos indokkal – amely a jelen Játékszabályzat értelmében bármely a Játék lebonyolítását érintő vis maior esemény, vagy bármely egyéb, a Játék szervezését érintő akadály lehet – módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.
 10. Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az az ellenőrzési körén kívüli okból, a jóváhagyása nélkül történik.
 11. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
 12. Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.
Jelen Játékszabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://rajzoldtovabb.hu/jatekszabalyzat
Kelt.: Budapest, 2022. április 4.
Volvo Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Waberer’s International Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Szervező

Hibabejelentés

A hibabejelentéseket a hibabejelentes@rajzoldtovabb.hu
email címre várjuk.

Kövess bennünket!
Volvo Trucks Hungary / Volvo Hungária Kft.
Waberer's International Nyrt.
Waberer's-Szemerey Logisztika Kft.